ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ

60,00

  • 2 ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ
  • 2 ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ανά 14 ημέρες)
  • 4 ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑ
Κατηγορία: