Όροι & Προϋποθέσεις

1. Γενικά

1.1. Ο δικτυακός τόπος www.diatrofin.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα προβολής και πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση της Βιργινίας Παπαεμμανουήλ (εφεξής χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως “diatrofin” ή “επιχείρηση”), με έδρα την Θεσσαλονίκη  ΑΦΜ.  Δ.Ο.Υ. . Εφεξής θα αποκαλείται www.diatrofin.gr ή ηλεκτρονικό κατάστημα.

1.2. Η πληροφόρηση σας αναφορικά με τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες μας και τα προϊόντα μας, η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά-αποθήκευση, παράδοση και τυχόν επιστροφή αυτών, καθώς και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών σας διέπονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τους τρόπους αποστολής και πληρωμής που αποτελούν ενιαίο σύνολο, τους οποίους οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά πριν από την πλοήγηση σας στο www.diatrofin.gr και την πραγματοποίηση των αγορών σας και καλείστε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Η πλοήγησή σας στο www.diatrofin.gr, καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας μέσω του www.diatrofin.gr συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, των πολιτικών και των τρόπων αποστολής και πληρωμής από εσάς και την συγκατάθεση σας σε αυτούς, όπως κάθε φορά ισχύουν. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς οφείλετε να απέχετε από τη χρήση του www.diatrofin.gr, καθώς και από τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω αυτού. Τούτο ισχύει για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην www.diatrofin.gr.

1.3. Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να κάνετε χρήση του www.diatrofin.gr. Αν πλοηγείστε, κάνετε συναλλαγές μέσω του www.diatrofin.gr και αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις του, εγγυάστε και βεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών. Αν παρόλα αυτά ανήλικοι κάνουν χρήση του www.diatrofin.gr, η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη.

1.4. Η επιχείρηση δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, των πολιτικών και τρόπων αποστολής και πληρωμής, καθώς και σε ανανέωση ή αναβάθμιση αυτών και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη του www.diatrofin.gr.

1.5. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την diatrofin των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. Η diatrofin δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

1.6. Η diatrofin διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη του www.diatrofin.gr να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του www.diatrofin.gr. Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης του www.diatrofin.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του www.diatrofin.gr.

1.7. Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα και η πραγματοποίηση αγορών μέσω αυτού, είναι, προς το παρόν, διαθέσιμη για κατοίκους της ημεδαπής, καθώς και εκτός Ελλάδος.

1.8. Οι συμβάσεις συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα για τους πελάτες που είναι κάτοικοι της ημεδαπής και στην αγγλική γλώσσα για πελάτες που είναι κάτοικοι άλλων κρατών.

1.9. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, καθώς και όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για τυχόν διαφορές που δύνανται να προκύψουν, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

2. Περιεχόμενο – Ευθύνη

2.1. Η παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων του www.diatrofin.gr αποτελούν πρόσκληση προς τον επισκέπτη / χρήστη / καταναλωτή για την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης. Η δε παρουσίαση τους δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της επιχείρησης για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (αρ. 127 επ. ΑΚ). 2.2. Περαιτέρω, η εν λόγω παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και το περιεχόμενο του www.diatrofin.gr που αφορούν την υγεία, την πρόληψη και τη διατροφή προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο και δε δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές διατροφής ή γνωματεύσεις που οφείλει να λαμβάνει ατομικά και για την περίπτωση του και να τις ακολουθεί ο χρήστης / επισκέπτης / καταναλωτής για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας και καθημερινών θεμάτων που τον απασχολούν,  ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ διατροφολόγου και πελάτη ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Οι, σε απάντηση ερωτημάτων χρηστών, παρεχόμενες πληροφορίες από το www.diatrofin.gr είναι έγκυρες και αξιόπιστες, δίδονται όμως με την επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών για το ζήτημα που τον απασχολεί, τα χαρακτηριστικά των οποίων (πληροφοριών) δεν είμαστε σε θέση, ούτε υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε.

2.3. Η diatrofin πραγματοποιεί τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της, ωστόσο δεν εγγυάται την πληρότητα, την επάρκεια και την καταλληλότητα αυτού ή την απουσία τυχόν ανακριβειών. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες / επισκέπτες του www.diatrofin.gr αναλαμβάνουν την ευθύνη διασταύρωσης ή/και επιβεβαίωσης του παρεχόμενου περιεχομένου με τις πηγές του.

2.4. Η diatrofin δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών / επισκεπτών / καταναλωτών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της ενότητας Πολιτική Επιστροφών: Υπαναχώρηση – Επιστροφή – Αντικατάσταση προϊόντων).

2.5. Το www.diatrofin.gr  παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη (αστική, ποινική κ.α.) για τυχόν απαιτήσεις που γεννώνται από χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και τυχόν ζημία (θετική, αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη) που υφίστανται επισκέπτες του ή τρίτοι από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του www.diatrofin.gr ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

2.6. Το www.diatrofin.gr δύναται σε πολλές περιπτώσεις να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων είναι πλήρως υπεύθυνοι (αστικά, ποινικά κ.α.) για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου, της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα και την επάρκεια των υπηρεσιών ή προϊόντων των άλλων ιστοσελίδων, συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners και ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτά έναντι των χρηστών / επισκεπτών / καταναλωτών. Συνεπώς, ο χρήστης / επισκέπτης / καταναλωτής οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους τους και για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν αντιμετωπίσει πρέπει να απευθυνθεί στον αντίστοιχο πάροχο.

3. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

3.1. Όλο το περιεχόμενο του www.diatrofin.gr, που ορίζεται το σύνολο των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, σημάτων παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων (εφεξής Περιεχόμενο), ανήκουν νομίμως στην επιχείρηση και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που κατά το ανωτέρω νομικό πλαίσιο και τη σχετική νομολογία θεωρείται ως παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δικαιούχου. Συνεπώς, απαγορεύεται, μεταξύ άλλων, η αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο και ιδιοκτήτη του Περιεχομένου του www.diatrofin.gr. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της επιχείρησης.

3.2. Τα ονόματα, οι εικόνες, τυχόν γραφιστικές εφαρμογές,  τα λογότυπα καθώς και το όνομα πεδίου (domain name) diatrofin.gr που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές εν γένει και στο ηλεκτρονικό κατάστημα, προκειμένου να αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.diatrofin.gr και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, αποτελούν σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης ή/και του www.diatrofin.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.diatrofin.gr και στην επιχείρηση δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή παροχή δικαιώματος χρήσης τους.

4. Υποχρεώσεις χρήστη

4.1. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές της ιστοσελίδας www.diatrofin.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το www.diatrofin.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ενδεικτικά  ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, τεχνογνωσίας, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων), περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

4.2. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης του www.diatrofin.gr οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές υποχρεούνται να αποζημιώνουν την επιχείρηση για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την επιχείρηση των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

5. Ασφάλεια

Η επιχείρηση  αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των χρηστών / επισκεπτών / καταναλωτών του www.diatrofin.gr. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών / επισκεπτών / καταναλωτών, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του www.diatrofin.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους: αναγνώριση πελάτη, οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή είναι δύο: ο κωδικός εισόδου (e-mail ή username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρείται παρέχουν στον χρήστη απολύτως ασφαλή πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία. Ο  προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password) μπορεί να μεταβάλλεται από τους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές είναι οι μόνοι που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τους, μέσω των ανωτέρω κωδικών και ως εκ τούτου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψης του από τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του, ο χρήστης / επισκέπτης / καταναλωτής οφείλει να ειδοποιεί άμεσα την επιχείρηση, άλλως η τελευταία δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστάται, για λόγους ασφαλείας, η αλλαγή του μυστικού κωδικού σε τακτά χρονικά διαστήματα και η παραμετροποίηση των κωδικών κατά τρόπον ώστε να μην καθίστανται εύκολα ανιχνεύσιμοι.

6. Απόρρητο επικοινωνιών &  Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

6.1. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές μπορούν να περιηγηθούν στο www.diatrofin.gr χωρίς να δώσουν κάποια προσωπική πληροφορία. Οι τυχόν παρεχόμενες πληροφορίες προς την επιχείρηση μέσω της www.diatrofin.gr κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας είναι εμπιστευτικές και η τελευταία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: (α) Η επιχείρηση δεν αποκαλύπτει σε τρίτους και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής με εκτελεστό χαρακτήρα, (β) Στην περίπτωση που στο πλαίσιο υποστήριξης των ηλεκτρονικών συστημάτων της επιχείρησης χρησιμοποιηθούν τρίτοι, η επιχείρηση  φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές δύνανται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές καθώς και να ζητούν τη διόρθωση τους σε περίπτωση τεκμηριωμένου λάθους.

6.2. Το www.diatrofin.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.diatrofin.gr, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, αλλά στην περίπτωση αυτή, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης / επισκέπτης / καταναλωτής διατηρεί, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

6.3. Οi χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές κατά την επίσκεψή τους στο www.diatrofin.gr  προκειμένου προβούν στην παραγγελία προϊόντων, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους, είναι πιθανό να τους ζητηθούν στοιχεία που τους αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα δηλώνονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.diatrofin.gr ορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής και δεν χρησιμοποιούνται  από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

6.4. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές δύνανται να αιτηθούν να λαμβάνουν ενημερωτικούς καταλόγους και έντυπο υλικό κατά την εγγραφή τους ως μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος, διατηρώντας ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα του opt out από την εν λόγω υπηρεσία.

6.5. Η επιχείρηση, με την επιφύλαξη των ανωτέρω, δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί προς τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών / καταναλωτών του www.diatrofin.gr. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

7. Σύμβαση Αγοράς

7.1. Η σύμβαση αγοράς μεταξύ της επιχείρησης και του χρήστη / επισκέπτη / καταναλωτή θα θεωρείται καταρτισμένη και σε ισχύ από την ώρα που εκείνος, αφού κάνει μια τελική επισκόπηση των προϊόντων που προτίθεται να αγοράσει, συμπεριλαμβανομένης και της τελικής τιμής πλέον ΦΠΑ, καταθέτει την φόρμα αγοράς, με την προϋπόθεση πάντα ότι έχει εγκριθεί η πιστωτική κάρτα του ή έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση του ποσού στον λογαριασμό της επιχείρησης ή έχει καταβληθεί το ποσό με αντικαταβολή ή έχει εγκριθεί η πληρωμή μέσω της υπηρεσίας paypal. Η φόρμα παραγγελίας που καταθέτει ο χρήστης / επισκέπτης / καταναλωτής θα παραμείνει στην βάση δεδομένων της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος για το διάστημα το οποίο κρίνεται αναγκαίο για την εκπλήρωση της παραγγελίας.

7.2. Η επιχείρηση θα στείλει στον χρήστη e-mail στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (σε περίπτωση που δεν έχει, θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία) το οποίο θα περιλαμβάνει περίληψη της παραγγελίας, καθώς και τη διεύθυνση (email) στην οποία ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την επιχείρηση για τυχόν παράπονα, τις εμπορικές εγγυήσεις, το κόστος της παραγγελίας (την αξία των προϊόντων και την αξία αποστολής τους), το χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί ο πελάτης να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Ο χρήστης / επισκέπτης / καταναλωτής πρέπει άμεσα να επιβεβαιώσει το περιεχόμενο του email και να ενημερώσει την επιχείρηση σε περίπτωση λάθους.

7.3. Ο χρήστης / επισκέπτης / καταναλωτής δύναται να ακυρώσει την παραγγελία του πριν αυτή ολοκληρωθεί και κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας επιλέγοντας το κουμπί «Ακύρωση» που βρίσκεται χαμηλά στην οθόνη. Με την επιλογή η διαδικασία παραγγελίας διακόπτεται αυτόματα. Ο πελάτης δύναται να ακυρώσει την παραγγελία του ακόμα και αν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά πριν την αποστολή των προϊόντων, καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο του ηλεκτρονικού καταστήματος στο 231 0288411 κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος (δείτε στο τέλος των παρόντων όρων) και θα αναλάβουμε την ακύρωσή της παραγγελίας.

8. Τιμές

Όλες οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στο www.diatrofin.gr είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α και όλους τους σχετικούς φόρους. Τα έξοδα αποστολής δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. Οι τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος ισχύουν μόνο για αγορά μέσω αυτού και όχι για την αγορά από την έδρα μας.

9.Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

α. Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να καθυστερήσει στη μεταφορά, με αποτέλεσμα να μην το διαθέτουμε όταν υπολογίζουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του από την επιχείρηση μας.

β. Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Σε σπάνιες περιπτώσεις ο προμηθευτής κάποιου προϊόντος ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας δώσουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

γ. Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.

δ. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

10. Ειδικοί Όροι που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος

10.1. Σχετικά με τα προϊόντα

Ειδικά για τα έντυπα προώθησης της μεσογειακής διατροφής, εκτός των ανωτέρω, ισχύουν και τα ειδικότερα αναφερόμενα εντός αυτών για τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή τους, μεταπώληση και με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση τους. Επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη αποθήκευση του ενός και μόνο εντύπου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης του από το www.diatrofin.gr, χωρίς να θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

10.2. Σχετικά με τις υπηρεσίες συμβουλών διατροφής μέσω skype.

Για τις συνεδρίες μέσω skype ισχύουν οι όροι χρήσης του skype όπως τροποποιούνται από καιρού εις καιρό. Η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικές δυσλειτουργίες και προβλήματα που οφείλονται είτε στο skype είτε στη σύνδεση που διαθέτει ο πελάτης για τη χρήση του skype. Σε περίπτωση τυχόν προπληρωμής πακέτου συνεδριών, εφόσον κάποια από αυτές δεν πραγματοποιηθεί για λόγου που ανάγονται στην σφαίρα ευθύνης είτε του skype είτε της επιχείρησης, θα συμφωνείται από κοινού με τον πελάτη νέα ημέρα και ώρα συνεδρίας. Σε περίπτωση που η ματαίωση της συνεδρίας οφείλεται στον πελάτη, χρεώνεται κατά ποσοστό 50%.

Ο χρήσης / επισκέπτης / καταναλωτής ρητώς αναγνωρίζει με την παρούσα ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης εφόσον παρασχεθεί πλήρως η υπηρεσία.

11. Τρόποι επικοινωνίας  με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

11.1. Με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση virginiapapaemmanouil@gmail.com ή/και μέσω της φόρμας ηλεκτρονικής επικοινωνίας που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, στα οποία μηνύματα θα απαντήσει η επιχείρηση μας την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

11.2. Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο της επιχείρησης (+30) 231 0288411 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι:

Δευτέρα 10:00 – 15:00

Τρίτη 10:00 – 20:00

Τετάρτη 10:00 – 15:00

Πέμπτη 10:00 – 20:00

Παρασκευή 10:00 – 17:00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Υπαναχώρηση – Επιστροφή – Αντικατάσταση προϊόντων

Ο χρήστης / επισκέπτης / καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης της σύμβασης και εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και σε περίπτωση που πρόκειται για πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία, από την παράδοση και του τελευταίου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α.  Η υπαναχώρηση σε αυτή την περίπτωση είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο τυχόν αντικειμένων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που τυχόν επιβαρύνθηκε η επιχείρηση για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

β. Η υπαναχώρηση δηλώνεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ρητά, εγγράφως μέσω ταχυδρομείου ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η επιχείρηση οφείλει να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής αυτής.

γ. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής – παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η επιχείρηση.

δ.  Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης, κατά την απόλυτη κρίση της επιχείρησης.

ε. Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την επιχείρηση αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης.

Εξαίρεση: δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται για την παροχή υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά για την παροχή των συνεδριών) μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας.

12. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H diatrofin δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών, και ενημέρωση των επισκεπτών της. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.diatrofin.gr, αλλά και μέσω του συστήματος τηλεφωνικών παραγγελιών, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα και βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια με τις προβλέψεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και οι Νόμοι 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως ισχύουν σήμερα.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το www.diatrofin.gr προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το www.diatrofin.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Το www.diatrofin.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το www.diatrofin.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του, πλην των αναγκαίων στοιχείων που δίνονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς στην αρμόδια Τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας), τα οποία διαγράφονται από τη βάση μας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας, με τον τρόπο αυτό, ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ηλεκτρονικής ασφάλειας.

Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

Η τυχόν διόδευση των χρηστών της ιστοσελίδας σε ιστοτόπους τρίτων (μέσω ειδικών συνδέσμων όπως links, hyperlinks, banners), η diatrofin δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που οι τρίτοι αυτοί ακολουθούν.

13. Συλλογή δεδομένων

Το www.diatrofin.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να μας παράσχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν e-mail στο virginiapapaemmanouil@gmail.com

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεσθε ανεπιφυλάκτως και συναινείτε στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και στους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που ανακοινώνονται μέσω αυτής.

14. Επεξεργασία και χρήση των δεδομένων

Το www.diatrofin.gr συλλέγει τρεις τύπους δεδομένων, σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το www.diatrofin.gr, (3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει για ενεργοποιήσεις ενημερώσεων. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας και τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας, αν επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Το www.diatrofin.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την diatrofin (iv) ειδικές προσφορές diatrofin. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την diatrofin στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση virginiapapaemmanouil@gmail.com.

15. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών δεδομένων. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του www.diatrofin.gr. Η εκ μέρους σας ως άνω παροχή των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του www.diatrofin.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το www.diatrofin.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το www.diatrofin.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό είναι υποχρεωτικό κατά τις προβλέψεις του Νόμου. Ειδικότερα, κάτω από συγκεκριμένες, νόμιμες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται η συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί on-line, χωρίς τη δική σας συγκατάθεση.

16. Cookies

Το www.diatrofin.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.diatrofin.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας, ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.diatrofin.gr.

17. Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Δεδομένων

Η diatrofin επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν καταχωρήσει στο www.diatrofin.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το www.diatrofin.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για την προστασία και ασφάλεια του χρήστη, το www.diatrofin.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση ή να αλλάξετε τα προσωπικά σας δεδομένα, εισέλθετε στο προσωπικό σας λογαριασμό στην ιστοσελίδα. Για να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνήστε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση virginiapapaemmanouil@gmail.com Αν θέλετε να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να θέσετε οποιοδήποτε σχετικό ερώτημα, επικοινωνήστε με το www.diatrofin.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση virginiapapaemmanouil@gmail.com
Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Όλα τα ανωτέρω, αναφορικά με τη συλλογή, επεξεργασία, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και δικαιώματα των χρηστών της ιστοσελίδας ισχύουν, mutatis-mutandis, και για τις τηλεφωνικές παραγγελίες, αναφορικά με τα στοιχεία που καλούνται να δώσουν οι πελάτες τηλεφωνικώς, σε συνδυασμό με τις τυχόν ειδικότερες προβλέψεις, αναφορικά με τις τηλεφωνικές παραγγελίες, που αναφέρονται στους παρόντες όρους.

18. Ασφάλεια συναλλαγών

Η diatrofin δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της. Η σύνδεσή σας στο τραπεζικό σύστημα, για την on-line πληρωμή, είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του www.diatrofin.gr.

19. Τροποποίηση/κατάργηση των παρόντων όρων και περιεχομένου ιστοσελίδας

Η diatrofin διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες, να ανανεώνει και τροποποιεί κατά την κρίση της την παρούσα πολιτική, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, από και με σχετική τροποποίηση του παρόντος. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας, καθώς και της ισχύουσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ατομική προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Η diatrofin, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο www.diatrofin.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία, σας παρακαλούμε, εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με τα κεντρικά γραφεία στo τηλέφωνo 23130 43212 ή με αποστολή e-mail στο virginiapapaemmanouil@gmail.com.